Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Zakres działania - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Przedmiot działalności i kompetencje

Do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego jako organu pierwszej instancji należą zadania i kompetencje, o których mowa w art. 40 ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 44 ust. 1, art. 48-51, art. 54, art. 55, art. 57 ust. 4, 7 i 8, art. 59, art. 59a, art. 59c ust. 1, art. 59d ust. 1, art. 59g ust. 1, art. 62 ust.3, art. 65, art. 66, art. 67 ust. 1 i 3, art. 68, art. 69, art. 70 ut. 2, art. 71a, art. 74. art. 75 ust. 1 pkt 3 lit.a, art. 76. art. 78 oraz art.97 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. ( tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz 2351 z późn. zm).

Organem wyższego stopnia w stosunku do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice jest Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego     w Katowicach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem egzekucyjnym w zakresie egzekucji administracyjnej obowiązków o charakterze niepieniężnym w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydawanych w imieniu własnym decyzji i postanowień.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice wykonuje zadania nadzoru budowlanego na obszarze miasta Gliwice.