Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Deklaracja dostępności - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Deklaracja dostępności serwisu

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice pinbgliwice.nowybip.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

Nie zapewniono nagrania treści w języku polskim migowym.

Oświadczenie sporządzono dnia 13.03.2020r.

Data publikacji strony internetowej: 19.12.2012r.

Ostatnia aktualizacja strony nastąpiła:13.03.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny przy użyciu narzędzia do oceny dostępności strony checkers.eiii.eu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobami kontaktowymi są Ilona Barcikowska i Róża Skrobiś. Kontaktować można się pod nr telefonu 32/332 14 97 lub adresem poczty elektronicznej biuro@pinbgliwice.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice mieści się na trzecim piętrze budynku położonego przy ulicy Ziemowita 1 w Gliwicach. Budynek nie jest wyposażony w windę. Do budynku nie można wejść bezpośrednio z chodnika publicznego. Po lewej stronie drzwi wejściowych umieszczona została czerwona tablica z nazwą Urzędu. Drzwi wejściowe nie są sterowane automatycznie. Siedziba tut. Inspektoratu nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń nie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Istnieje możliwość udostępnienia dokumentów i druków wytworzonych przez tut. Inspektorat w druku powiększonym.

Osoby z problemami słuchu

W celu umówienia wizyty w siedzibie Inspektoratu oraz skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego należy złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą w Inspektoracie. Wniosek można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną biuro@pinbgliwice.pl wskazując w treści temat spotkania.

Urząd nie posiada pętli indukcyjnych.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich

W celu umówienia spotkania z pracownikiem tutejszego Inspektoratu, w miejscu dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową, znajdującym się w budynku przy ulicy Ziemowita 1 w Gliwicach,  należy złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą. Wniosek można złożyć telefonicznie, pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres biuro@pinbgliwice.pl wskazując w treści temat spotkania.