Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Komunikaty - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Komunikat dot. obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników

W związku z sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

"Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane,

właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla

osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego"

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

W trosce o jakość powietrza i życia polskich obywateli Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego podjął inicjatywę budowy i rozwoju Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Gromadzenie i udostępnianie danych z CEEB umożliwi realizację zadań pomocowych w zakresie modernizacji budynków i wymiany starych pieców na nowe źródła ciepła przez samorządy. 

Obowiązek złożenia deklaracji przez wszystkich właścicieli i zarządców budynków, które są zasilane przez źródło ciepła lub spalania paliw do 1MW obowiązuje od 1 lipca 2021r. 

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem:

https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Zarządzenie 3/2020

ZARZĄDZENIE Nr 3/2020

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

z dnia 13 marca 2020r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice z dn. 01.03.2012r.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jedn. z 2020r. poz. 1333 ze zm.)

zarządzam co następuje

§ 1

W celu zapewnienia ciągłości pracy tut. organu nadzoru budowlanego w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie klientów Urzędu i naszych pracowników, wprowadza się czasowe ograniczenia  w działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice.

§ 2

Załatwianie spraw i udzielanie informacji będzie się odbywać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego, drogą elektroniczną, bądź telefonicznie. Wszelkie pisma, podania    i wnioski mogą być składane również poprzez umieszczenie ich w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

W wyjątkowych sytuacjach wizyta w siedzibie Urzędu możliwa będzie wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu telefonicznym bądź drogą elektroniczną, w przypadkach niecierpiących zwłoki.

§ 3

Pracownicy Inspektoratu zobowiązani są przestrzegać zasady podporządkowania służbowego i szczegółowego podziału czynności, w czasie nieobecności pracownika sprawy prowadzone przez niego wchodzą w zakres obowiązków innego pracownika, któremu zastępstwo wyznaczono. Pracownicy Inspektoratu, będą na polecenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice wykonywali zadania określone w indywidualnych zakresach czynności, przez czas oznaczony, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

§ 4

Powiatowy Inspektorat informuje, że zostają odwołane wszystkie wyznaczone czynności kontrolne w okresie od dnia 12 października do odwołania, za wyjątkiem spraw niecierpiących zwłoki. Nowe terminy zostaną wyznaczone w terminie późniejszym.

§ 5

Procedury te będą obowiązywały do odwołania, o czym będę informował na bieżąco.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020r.

 

RODO

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA

DANYCH OSOBOWYCH

1. Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych? Jak się skontaktować z

inspektorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Ziemowita 1, 44 – 100  Gliwice.                            Z inspektorem ochrony danych osobowych, można się kontaktować pisząc na powyższy adres lub przez pocztę elektroniczną: biuro@pinbgliwice.pl l z dopiskiem: „Inspektor ochrony danych osobowych” w tytule.

2. Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych Osobowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, bądź wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

3. Kategorie odbiorców danych.

Dane osobowe mogą być przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonych czynności. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.

4. Jak długo Inspektorat będzie przetwarzał dane.

Dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania:

  • w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Pani/a strony ograniczających tę zgodę,
  • w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy - przez czas jej wykonywania,
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest realizacja zadań publicznych lub sprawowanie władzy publicznej - do czasu istnienia tej podstawy lub żywotnych interesów.

5. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane

profilowaniu.

6. Informacja o przysługujących prawach.

Osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo żądania od Inspektoratu dostępu do dotyczących danych osobowych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach przewidzianych prawem, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2 w Warszawie.