Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Podstawowe prawa - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Podstawa prawna


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest organem administracji rządowej I instancji   w sprawach nadzoru budowlanego, działając na podstawie:
1.ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z późniejszymi zmianami ),
2.ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z późniejszymi zmianami ),
3.ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji     ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 229 poz. 1954 z późniejszymi zmianami ),
4.przepisów odrębnych,
5.regulaminu organizacyjnego.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wykonuje swoje zadania przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. Pracownicy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego wchodzą w skład korpusu służby cywilnej