Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Strona główna - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

Dzień 2 stycznia 2024r. dniem wolnym od pracy

Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów dnia 24.10.2023r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej dni wolnych od pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice informuje, że

dzień 02 stycznia 2024r. (wtorek) został ustalony dniem wolnym od pracy.

Dzień 2 listopada 2023 dniem wolnym od pracy

        Na podstawie Zarządzenia nr 524 Prezesa Rady Ministrów dnia 24.10.2023r. w sprawie wyznaczenia dla członków korpusu służby cywilnej                             dni wolnych od pracy

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice informuje, że

dzień 02 listopada 2023r. (czwartek) został ustalony dniem wolnym od pracy.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice przypomina, że zgodnie z prognozami zagrożeń IMGW, przez najbliższe doby cała Polska znajdzie się pod wpływem bardzo silnego wiatru, a miejscami nawet huraganu. Tym gwałtownym zjawiskom meteorologicznym mogą towarzyszyć równie gwałtowne opady śniegu i deszczu.

Wobec powyższego, tut. organ przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych, że do ich obowiązków, zgodnie z przepisami art. 61 pkt 2 Prawa budowlanego, należy zapewnienie, dochowując należytej staranności, bezpiecznego użytkowania obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak m.in.: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

GUNB

"Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego

 Wyciąg z przepisów karnych:

 • kto niewłaściwie utrzymuje i użytkuje obiekt budowlany lub nie zapewnia bezpieczeństwa użytkowania obiektu podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art. 91a ustawy – Prawo budowlane),
 • kto nie zapewnia wykonania okresowej kontroli podlega karze grzywny (art. 93 pkt 8 ustawy – Prawo budowlane)."
 
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

 

"Szanowni Państwo,

sezon jesienno-zimowy, to okres występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych, które mogą spowodować uszkodzenie obiektu budowlanego lub sprowadzić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Przypominam, że w takiej sytuacji, zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy − Prawo budowlane, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

Nie wolno również dopuszczać do przeciążenia konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i należy zapewnić właściwe i odpowiednio częste odśnieżanie dachu oraz elementów elewacji budynku. Konieczne jest usuwanie sopli, brył, nawisów lodowych i śniegowych, które mogą zagrozić bezpieczeństwu osób znajdujących się na ciągach pieszych i jezdnych, przebiegających bezpośrednio przy budynku.

Prace związane z usuwaniem śniegu z dachu mogą stwarzać ogromne zagrożenie dla osób je wykonujących a także dla samego budynku, dlatego muszą być prowadzone z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP.

Aby uniknąć potencjalnych zagrożeń, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnianie obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

Dorota Cabańska

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego"

Komunikat dot. obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników

W związku z sezonem zimowym oraz prognozami IMGW dotyczącymi intensywnych opadów śniegu i spadku temperatury, Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice przypomina o obowiązku usuwania śniegu z dachów i odśnieżania chodników (zgodnie z art. 5, ust.1, pkt. 4 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)

ZARZĄDZENIE Nr 3/2022

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice

z dnia 28 marca 2022r.

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice z dn. 01.03.2012r.

Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(tekst jedn. Dz.U. z 2021r., poz 2351 z późn. zm.)

zarządzam co następuje, w sprawie trybu pracy tut. Inspektoratu

§ 1

Kancelaria (biuro podawcze) tut. organu nadzoru budowlanego czynna jest dla petentów w poniżej wymienionych dniach i godzinach:

 1. wtorek, od godz. 08.00 do godz. 13.00,
 2. środa, od godz. 08.00 do godz. 13.00
 3. czwartek, od godz. 13.00 do 16.30.

Jednorazowo w poczekalni Kancelarii może przebywać jedna osoba. Jako podstawowe formy kontaktu interesantów z Kancelarią wskazuje się kontakt telefoniczny, drogę elektroniczną lub pocztę tradycyjną. Wszelkie pisma, podania i wnioski mogą być składane również poprzez umieszczenie ich w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

§ 2

 1. Wstrzymana jest bezpośrednia obsługa interesantów przez poszczególne Wydziały Inspektoratu. W wyjątkowych sytuacjach, gdy konieczny jest kontakt interesanta z pracownikiem Wydziału, kontakt ten odbywa się po uprzednim umówieniu, przy zastosowaniu zasad przyjmowania interesantów przez tut. organ nadzoru.
 1. Indywidualne wizyty interesantów umawiane są w godzinach pracy Kancelarii, telefonicznie lub drogą elektroniczną na konkretny dzień i godzinę.

Podczas rozmowy prosimy o podanie celu wizyty i informacji niezbędnych w sprawie (numeru sprawy) oraz numeru telefonu kontaktowego. Na spotkanie zapisujemy nie później niż 2 dni robocze i nie wcześniej niż 10 dni roboczych przed planowanym terminem spotkania, przy zachowaniu poniżej wymienionych zasad:

 1. umówionym osobom nie mogą towarzyszyć inne osoby, w tym pełnomocnicy czy członkowie rodziny. W przypadku osób chorych, z niepełnosprawnościami, niesamodzielnych, itp. na spotkanie zamiast strony powinien zapisać się pełnomocnik,
 2. czas trwania spotkania uzgadniamy podczas rozmowy telefonicznej, lecz wynosi  on maksymalnie 1 godzinę. W przypadku spóźnienia pracownik przyjmujący interesanta może spotkanie skrócić lub przełożyć na inny dzień,
 3. po wejściu należy zgłosić pracownikowi Kancelarii cel swojej wizyty, z kim  są Państwo umówieni i na którą godzinę,
 4. osób uprzednio nie umówionych nie przyjmujemy,
 5. decyzję o przyjęciu petenta podejmuje pracownik, który poprowadzi spotkanie.

§ 3

1. Na terenie Inspektoratu może przebywać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą przebywać i uczestniczyć  w czynnościach procesowych w Inspektoracie osoby chore, objęte kwarantanną lub izolacją   w warunkach domowych, a także przebywające z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych.

2. Osoba wchodząca do siedziby Inspektoratu zobowiązana jest do stosowania się do poleceń i wskazówek pracowników organu, wykonania dezynfekcji dłoni, korzystania z osłony na usta i nos (maseczka lub przyłbica), zachowania co najmniej 2 metrowego odstępu od innych osób.

3. Osoby wchodzące do siedziby Inspektoratu mogą zostać poddane badaniu temperatury ciała przy użyciu termometru bezdotykowego.

4. W pomieszczeniu, w którym są przyjmowani interesanci, nie powinny przebywać osoby postronne, inne niż konieczne do przeprowadzenia sprawy.

5. Na terenie Inspektoratu wyznacza się strefę służbową przeznaczoną wyłącznie dla pracowników Inspektoratu oraz strefę ogólnodostępną.

6. Każda osoba, o ile to możliwe, korzysta z własnych niezbędnych jej przyborów (długopisy, komputery itp.).

§ 4

Odwołuje się przyjęcia stron osobiście przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice. Skargi lub wnioski należy składać w wersji pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego, elektronicznie, w Kancelarii lub w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

§ 5

 1. W przypadku przejawiania niepokojących objawów choroby zakaźnej u osoby przebywającej na terenie Inspektoratu, osoba ta zostanie niezwłocznie odizolowana i umieszczona w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym poczeka na przyjazd pogotowia ratunkowego celem przewiezienia do najbliższego oddziału zakaźnego. O zaistniałej sytuacji powiadomiona zostanie właściwa powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.
 2. W przypadku, kiedy stan zdrowia osoby nie wymaga pomocy Państwowego Ratownictwa Medycznego, powinna ona udać się do domu transportem indywidualnym, unikając transportu zbiorowego. Ponadto powinna tam pozostać i skorzystać z teleporady medycznej.

§ 6

Procedury te będą obowiązywały do odwołania. Przed planowaną wizytą zachęcamy  do zapoznania się z nowymi zasadami przyjęć w siedzibie PINB.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.03.2022r.

Podstawowe dane

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym, składającym się z ujednoliconego systemu stron w ogólnodostępnej sieci internetowej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznych.

Dane kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gliwice
ul. Ziemowita 1, 44 -100 Gliwice

Telefon.: 32 332 14 97

fax: 32 332 14 96

e-mail: biuro@pinbgliwice.pl

ePUAP: /PINBGliwice/SkrytkaESP

Jako podstawowe formy kontaktu interesantów z Kancelarią wskazuje się kontakt telefoniczny, drogę elektroniczną lub pocztę tradycyjną. Wszelkie pisma, podania i wnioski mogą być również składane w skrzynce pocztowej umieszczonej przy drzwiach tut. Inspektoratu.

NIP: 631-22-25-806

REGON: 276289771

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane w BIP są udostępniane na wniosek zainteresowanego.

Zasady udostępniania informacji publicznej oraz zakres podlegający udostępnieniu określone są w ustawie o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Szczegóły

Podstawa prawna Biuletynu Informacji Publicznej

Ustawa z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. 2014 poz. 782) w myśl art. 4 nakłada m.in. na organy władzy publicznej obowiązek udostępniania informacji dotyczących spraw publicznych oraz ustala zasady i tryb udostępniania tych informacji. Na mocy ustawy organy władzy publicznej oraz grupy samorządowe i zawodowe mają obowiązek stworzenia internetowego Biuletynu Informacji Publicznej (BIP).

Przepisy wykonawcze:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r.(Dz.U. z 2007 r. Nr 10, poz.68 )
 
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.